Choď na obsah Choď na menu
 


DHZ Svrbice

Úvod     Činnosť     Členovia     Kontakt     Fotogaléria

 

s-podporou-nsk.jpg

 

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

Ochrana životov a zdravia občanov a ich majetku pred požiarmi a inými živelnými pohromami je najdôležitejšou úlohou spoločnosti a štátu. Popri štátnych orgánoch v oblasti požiarnej ochrany má významné miesto aj Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky.

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky je jednotným, účelovým, humánnym, politicky nezávislým dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom SNR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je právnou nástupkyňou bývalej jednotnej dobrovoľnej organizácie „Zväzu požiarnej ochrany ČSFR“ na území Slovenskej republiky.

História organizácie sa začala písať v roku 1922, kedy bola v Trenčíne dňa 6. augusta založená Zemská hasičská jednota. Poslanie organizácie bolo vyjadrené heslom „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc“. Toto krédo sa dodnes vyníma na každej vlajke hasičského zboru.

Hlavným cieľom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky je budovať, organizovať a zdokonaľovať dobrovoľné hasičstvo na území Slovenskej republiky v duchu stanov a právnych noriem z oblasti požiarnej ochrany, a to najmä:

  1. zásahovej činnosti a technickej pomoci,
  2. protipožiarnej prevencie a výchovy pri predchádzaní požiarom,
  3. odbornej prípravy, školenia, výcviku a previerok pripravenosti dobrovoľných hasičských zborov,
  4. výchovy detí a mládeže,
  5. spolupráce so samosprávou a právnickými osobami,
  6. civilnej ochrany obyvateľstva,
  7. verejno-prospešnej a kultúrnej činnosti,
  8. zveľaďovania dedičstva a histórie požiarnej ochrany

 

     www-2.jpg

  

       

   Dobrovoľná požiarna ochrana SR

 

 

 

Zdroj: dposr.sk