Choď na obsah Choď na menu
 


Voľby hlavného kontrolóra obce 2017

6. 2. 2017

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

obce Svrbice


Obecné zastupiteľstvo v Svrbiciach uznesením číslo 1/2017 zo dňa 3.2.2017 schválilo vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Svrbice a ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Svrbice a náležitosti prihlášky.

Obecné zastupiteľstvo v Svrbiciach

1. v y h l a s u j e
v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov piatok 24. marec 2017 za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Svrbice.

2. u r č u j e
a) pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Svrbice v rozsahu 0,032 úväzku mesačne,
b) začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra obce Svrbice na deň 01.04.2017, ktorý je   určený ako deň nástupu do práce,
c) nasledovné požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra
- kvalifikačné predpoklady: úplné stredoškolské vzdelanie,
- iné predpoklady: 5 rokov praxe v kontrole alebo v samospráve,
komunikatívnosť,
organizačné a riadiace schopnosti,
morálna bezúhonnosť
d) náležitosti prihlášky, ktorá musí obsahovať:
- osobné údaje kandidáta,
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Svrbice zašlú alebo doručia svoje písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej „Voľba kontrolóra“ najneskôr do 10.3.2017 (t.j. najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby) na Obecný úrad v Svrbiciach.
Súčasťou prihlášky je aj:
- výpis a odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný životopis,
- čestné prehlásenie o odbornej praxi.

3. u s t a n o v u j e
spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Svrbice tajným hlasovaním.


Spôsob voľby hlavného kontrolóra

1. Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra bude zverejnené do 12.2.2017 na úradnej tabuli obce Svrbice a na internetovej stránke
www.svrbice.sk
2. Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t.j. 10.3.2017 do 17:00 hod. v zalepenej obálke na adresu: Obec Svrbice, Obecný úrad 25, 956 06 Svrbice s označením „Voľby hlavného kontrolóra – Neotvárať!“
3. Posúdenie náležitostí podaných prihlášok kandidátov vykoná starosta obce spolu zo zástupcom starostu. Vyhodnotia splnenie náležitostí prihlášok a vypracujú zoznam kandidátov.
4. Každému kandidátovi v deň volieb bude umožnená maximálne 5 min. prezentácia.
5. Voľby sa konajú tajným hlasovaním na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Svrbiciach.
6. Pre vykonanie voľby volí obecné zastupiteľstvo trojčlennú volebnú komisiu, ktorá riadi priebeh volieb, zisťuje výsledky volieb, spočítava hlasy a vypracuje zápisnicu z voľby.
7. Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia odovzdá poslancom.
8. Hlasovací lístok je spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku sú uvedení kandidáti v abecednom poradí (podľa priezviska), s uvedením poradového čísla, priezviska, mena a akademického titulu. Na hlasovacom lístku je pečiatka obce Svrbice.
9. Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí kandidáta, za ktorého hlasuje. Zakrúžkovať môže najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží do volebnej schránky.
10. Platný hlasovací lístok je ten, ktorý je:
a) na predpísanom tlačive,
b) so zakrúžkovaním iba jedného kandidáta.
11. Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté alebo dopísané mená sa neprihliada.
12. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola postupujú dvaja kandidáti s najväčším počtom platných hlasov . V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
13. Volebná komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje:
- počet prítomných poslancov,
- počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky,
- počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
- počet platných hlasovacích lístkov,
- počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov,
- výsledok voľby, resp. 2 kola voľby,
- meno zvoleného kandidáta.
14. Starosta obce je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce uzavrieť pracovnú zmluvu.
15. Pracovný úväzok: 0,032
16. Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá 6 rokov. Jeho funkčné obdobie sa začne 01.04.2017, t.j. dňom nasledujúcim po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.


Postavenie hlavného kontrolóra

Hlavný kontrolór sa po zvolení stáva zamestnancom obce. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obce podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.
Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú, pedagogickú, lekársku, prednášateľskú, literárnu alebo umeleckú činnosť.

Prihláseným záujemcom bude doručená pozvánka, na ktorej sa spresní čas a miesto konania voľby.